Aktualności

Komisja proponuje nowy unijny instrument w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu cen gazu

Komisja podjęła dziś kolejny krok w odpowiedzi na trwający kryzys energetyczny, proponując mechanizm korekty rynku mający chronić unijne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przed epizodami nadmiern...

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę dotyczącą Europejskiego Dnia pod hasłem „Wszystko, co w naszej mocy”

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Europejski Dzień pod hasłem «Wszystko, co w naszej mocy»”. W nawiązaniu do przemówienia b...

Utworzenie europejskiego obszaru edukacji: Postępy w realizacji celów dotyczących edukacji w całej UE – pozostają wyzwania związane z kwestią równości i niedoborem nauczycieli

Komisja zatwierdziła sprawozdanie z postępów w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji. W sprawozdaniu podsumowano dotychczasowe efekty inicjatyw realizowanych przez UE oraz obserwowane tendencje, je...

Europejska Unia Zdrowotna: HERA zabezpiecza do 2 mln dawek szczepionki przeciwko ospie małpiej

Działający przy Komisji Europejskiej Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) podpisał dziś umowę ramową z przedsiębiorstwem Bavarian Nordic w sprawie wspólnych zamówień na ...

Wzmocnienie strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja są gotowe do pełnego uczestnictwa w strefie Schengen

Komisja wzywa Radę do podjęcia bez dalszej zwłoki niezbędnych decyzji, aby umożliwić Bułgarii, Rumunii i Chorwacji pełne uczestnictwo w strefie Schengen. W przyjętym dziś komunikacie Komisja podsumowu...

Komisja podejmuje działania na rzecz wspierania przejrzystości w sektorze najmu krótkoterminowego, co czego skorzystają wszystkie podmioty.

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu zwiększenie przejrzystości w dziedzinie krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych i udzielenie pomocy organom publicznym w zap...

Kontakt