145 mln euro z Europejskiego Korpusu Solidarności na pomoc osobom w potrzebie w 2024 r.


W 2024 r. na działania wolontariackie zostanie przeznaczone znacznie większe wsparcie dzięki nowym możliwościom finansowania uruchomionym dzisiaj przez Komisję. Młode osoby z UE i spoza UE chcące zaangażować się w działania solidarnościowe mogą już skorzystać z zaproszenia do składania wniosków na 2024 r. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty będą dotyczyć różnych obszarów, takich jak włączenie społeczne, pomoc osobom o mniejszych szansach, przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, uczestnictwo demokratyczne czy wyzwania związane z ochroną zdrowia.

Komisja dostosowała model finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności w 2024 r. i zwiększyła wysokość dotacji, aby złagodzić wpływ inflacji i zapewnić dostateczne środki na realizację projektów. Ponadto w nowej edycji programu szczególnie zachęca się do ekologicznych podróży.

Zaproszenie do składania wniosków ma na celu również wsparcie Ukrainy, która nadal broni się przed rosyjską inwazją. Specjalne projekty realizowane w ranach Europejskiego Korpusu Solidarności wspomogą osoby uciekające przed wojną.

Budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na 2024 r. wyniesie ok. 145 mln euro. Kwota ta zostanie przeznaczona na projekty wolontariackie i projekty solidarnościowe realizowane przez młodzież, zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych oraz Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej, który uczestniczy w akcjach pomocy humanitarnej na całym świecie.

Udział w działaniach solidarnościowych o wymiarze społecznym dostępny jest dla osób w wieku od 18 do 30 lat, zaś w działaniach wolontariackich w zakresie pomocy humanitarnej poza UE – dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Młode osoby, które chcą zaangażować się w działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, mogą zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, gdzie istnieje możliwość wyszukania organizacji uczestniczących w projektach. Grupy młodych osób, które zarejestrują się na portalu, mogą także ubiegać się o finansowanie prowadzonych przez siebie projektów solidarnościowych.

O finansowanie działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności może ubiegać się każdy podmiot publiczny lub prywatny, który zdobędzie znak jakości poświadczający zdolność do prowadzenia wysokiej jakości działań solidarnościowych zgodnie z zasadami, celami i wymogami programu. Wnioski można składać za pośrednictwem agencji narodowych Europejskiego Korpusu Solidarności mieszczących się we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych z programem (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna i Turcja), a w przypadku działań scentralizowanych, takich jak zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych lub Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej – do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Kontekst

Europejski Korpus Solidarności to program unijny działający od października 2018 r. Opiera się on na wcześniejszych inicjatywach UE w dziedzinie solidarności i ma na celu stworzenie wszechstronnej platformy dla organizacji działających w sektorze oraz dla młodych ludzi pragnących wnieść wkład w życie społeczne w dziedzinach, które mają dla nich największe znaczenie. Działania Europejskiego Korpusu Solidarności od razu odniosły sukces, dlatego są one kontynuowane w latach 2021–2027. Co więcej, są one rozszerzane, aby program ten mógł przyczynić się do realizacji pomocy humanitarnej na całym świecie. Całkowity budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027 wynosi 1,033 mld euro. Dzięki temu program jest na dobrej drodze, by w ciągu tych siedmiu lat w działaniach solidarnościowych zaangażować w swoje działania co najmniej 185 tys. młodych osób.

Europejski Korpus Solidarności ma na celu angażować organizacje i młodych ludzi, aby:

  • promować włączenie społeczne i różnorodność oraz zapewniać wszystkim młodym ludziom równy dostęp do możliwości oferowanych przez Europejski Korpus Solidarności,
  • wspierać projekty i działania mające na celu ochronę, zachowanie i poprawę stanu siedlisk przyrodniczych i środowiska, zwiększenie świadomości na temat równowagi środowiskowej oraz umożliwienie zmiany przyzwyczajeń,
  • przyczyniać się do transformacji cyfrowej poprzez wspieranie projektów i działań, które mają na celu podnoszenie umiejętności cyfrowych, rozwijanie kultury informatycznej oraz rozumienie zagrożeń i możliwości związanych z technologią cyfrową,
  • angażować i wzmacniać pozycję młodych ludzi, tak aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i stawać się prawdziwymi decydentami.

Dodatkowe informacje

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2023 r.