Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy poprawi jakość internetowych usług użyteczności publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorstw


Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj wieczorem porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące aktu w sprawie Interoperacyjnej Europy. Planowane rozporządzenie usprawni interoperacyjność transgraniczną oraz zacieśni współpracę w sektorze publicznym w całej UE. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie aktu, aby ułatwić osiągnięcie europejskich celów cyfrowych na 2030 r. poprzez umożliwienie wszystkim osobom w UE równego dostępu do najważniejszych internetowych usług użyteczności publicznej. Osiągnięte dziś porozumienie toruje drogę do urzeczywistnienia idei jednolitego rynku cyfrowego.

Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy nadaje nowy wymiar wymianie informacji w sektorze publicznym w całej Unii i przyspiesza transformację cyfrową europejskiego sektora publicznego. Stwarza ramy współpracy dla administracji publicznej w całej UE w celu usprawnienia transgranicznej wymiany danych. Taka współpraca jest gwarancją porozumienia w sprawie interoperacyjnych i nadających się do wielokrotnego użytku rozwiązań cyfrowych, takich jak oprogramowanie typu open source, wytyczne, listy kontrolne, ramy i narzędzia informatyczne. Pomoże to tym samym usunąć obciążenia administracyjne, w tym przeszkody prawne, organizacyjne, semantyczne i techniczne, które utrudniają współpracę administracyjną.

Akt ten zapewni mieszkańcom Unii bezproblemowy dostęp do transgranicznych usług użyteczności publicznej, podnosząc tym samym standard życia osób pragnących pracować, studiować lub przejść na emeryturę w innym państwie członkowskim. Dotyczy to m.in. 150 mln obywateli Unii zamieszkujących regiony przygraniczne czy dwóch milionów osób przemieszczających się między państwami ze względu na pracę.

Kolejne kroki

Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, jego tekst prawny musi zostać najpierw zatwierdzony i przyjęty. Komisja podjęła już stosowne przygotowania, które zapewnią sprawne i terminowe wdrożenie rozporządzenia.

Kontekst

Istotą interoperacyjności jest wspólne osiąganie wyznaczonych razem celów pomimo różnic organizacyjnych lub odległości geograficznych pomiędzy zainteresowanymi stronami. Interoperacyjność sektora publicznego oznacza zdolność administracji do współpracy i zapewnienia usług użyteczności publicznej ponad granicami, sektorami i granicami organizacyjnymi. Usprawnia kontakt z organami administracji, co pozwala mieszkańcom i przedsiębiorstwom oszczędzać czas i koszty. Świetnym przykładem skutecznej interoperacyjności jest walka z COVID-19. Utworzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID ułatwiło podróże transgraniczne w UE podczas pandemii.

Interoperacyjne cyfrowe usługi użyteczności publicznej są niezbędne do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Doświadczenie pokazuje, że oprócz korzyści gospodarczych i zwiększonej wydajności interoperacyjność sprawia, że projektowanie jest jeszcze bardziej zorientowane na użytkownika oraz ma pozytywny wpływ na wartości publiczne, np. zwiększa zaufanie obywateli do rządu.

W ostatnich latach eksperci w dziedzinie administracji cyfrowej i danych cyfrowych opracowali szeroko zakrojone wspólne praktyki co do współpracy operacyjnej oparte na obecnych europejskich ramach interoperacyjności. Niemniej niedawne oceny pokazały, że ta koncepcja współpracy – oparta całkowicie na dobrowolności – ma pewne ograniczenia.

Państwa członkowskie UE zaczęły coraz częściej apelują o zacieśnienie europejskiej współpracy w dziedzinie interoperacyjności. Świadectwem są m.in. deklaracje ministerialne: z 2017 r. podpisana w Tallinie oraz z 2020 r. podpisana w Berlinie. Również obywatele UE uczestniczący w Konferencji w sprawie przyszłości Europy wezwali do ułatwienia interoperacyjności transgranicznej.

Więcej informacji

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 14 listopada 2023 r.