Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu czterech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich


Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu czterech europejskich inicjatyw obywatelskich zatytułowanych: „EU Live Bus Stop Info”, „Trust and Freedom”, „»I'm Going European«: An ECI to Connect your National and European Citizenship” oraz „Creation of a European Environment Authority”.

Organizatorzy inicjatywy „EU Live Bus Stop Info” („Informacje w czasie rzeczywistym na przystankach autobusowych w UE”) wzywają do zamieszczenia kodów QR na przystankach autobusowych w państwach członkowskich UE, co pozwoli pasażerom uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących rozkładów jazdy, tras, opóźnień i aktualizacji. Inicjatywa ma na celu wsparcie wizji bardziej ekologicznych miast, gdyż ułatwi podróżowanie autobusami, co zmniejszy zatory komunikacyjne i emisje.

W inicjatywie „Trust and Freedom” („Zaufanie i wolność”) wzywa się do podjęcia środków w zakresie świadomej zgody, godności ludzkiej, wolności i decydowania o własnym ciele. W inicjatywie odniesiono się w szczególności do prawa do podejmowania świadomych decyzji dotyczących wariantów opieki zdrowotnej i leczenia, dobrowolnej zgody i lepszego dostępu do informacji. Organizatorzy inicjatywy domagają się również środków zwiększających przejrzystość i dostęp do informacji w procesach decyzyjnych UE.

Inicjatywa „»I'm Going European«: An ECI to Connect your National and European Citizenship” („»Zostaję Europejczykiem«: EIO na rzecz połączenia obywatelstwa krajowego i europejskiego”) ma na celu wprowadzenie prawa do edukacji w dziedzinie obywatelstwa europejskiego i wartości – takich jak prawa człowieka, demokracja i praworządność – oraz wsparcie go za pomocą obowiązku europejskiej edukacji obywatelskiej na temat prawodawstwa UE w dziedzinie swobody przemieszczania się, statutu o obywatelstwie europejskim jako modelu edukacji obywatelskiej oraz centrum doskonałości na rzecz wymiany najlepszych praktyk oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Organizatorzy inicjatywy „Creation of a European Environment Authority” („Utworzenie europejskiego urzędu ds. środowiska”) wzywają do powołania europejskiego urzędu ds. środowiska albo w miejsce Europejskiej Agencji Środowiska, albo jako nowy urząd Organ ten byłby uprawniony do: wydawania wiążących decyzji administracyjnych; monitorowania działań mających wpływ na środowisko; oraz nakładania sankcji za zanieczyszczenie środowiska.

Decyzja o zarejestrowaniu inicjatywy opiera się na analizie prawnej jej dopuszczalności na mocy rozporządzenia w sprawie EIO. Decyzja ta nie przesądza o zebraniu podpisów przez organizatorów ani o ewentualnych prawnych i politycznych wnioskach Komisji w sprawie tych inicjatyw, ani o ewentualnych działaniach, jakie podejmie ona w przypadku, gdyby którakolwiek z tych inicjatyw uzyskała niezbędne poparcie miliona europejskich obywateli.

Ponieważ wszystkie cztery europejskie inicjatywy obywatelskie spełniają formalne warunki określone w odpowiednich przepisach, Komisja uważa, że są one prawnie dopuszczalne. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała wniosków pod względem merytorycznym.

Dalsze działania

Od momentu zarejestrowania inicjatywy jej organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja będzie musiała zadecydować o podjęciu działań w odpowiedzi na wniosek bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od uruchomienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja zarejestrowała 107 inicjatyw.

Dodatkowe informacje

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 8 listopada 2023 r.