Granty na informowanie o polityce spójności - DG REGIO zaprasza do składania wniosków do 9 stycznia 2024 r.


Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.

Głównym celem nowego zaproszenia do składania wniosków, o wartości 7 mln euro, jest zapewnienie wsparcia dla tworzenia i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, w tym m.in. z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, albo odpowiedniego wsparcia w ramach Planu Odbudowy dla Europy lub z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Oczekuje się, że działania informacyjne, które uzyskają finansowanie, zwiększą liczbę informacji na temat polityki spójności w mediach, w szczególności regionalnych, oraz zwiększą świadomość obywateli na temat wpływu polityki spójności na ich życie.

Podejmowane działania powinny mieć szeroki zasięg i koncentrować się na lepszym wyjaśnianiu wkładu polityki spójności w pobudzanie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie i w zmniejszanie dysproporcji między państwami członkowskimi i regionami.

Polityka spójności UE powinna być przedstawiona w sposób spójny, obiektywny i wyczerpujący, z podkreśleniem jej roli w realizacji priorytetów politycznych UE oraz w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom dla UE, jej państw członkowskich, regionów i szczebla lokalnego.

Działania informacyjne powinny obejmować jeden lub kilka rodzajów działań, takich jak:

produkcja i dystrybucja materiałów drukowanych, multimedialnych lub audiowizualnych

działania informacyjne w internecie i mediach społecznościowych;

wydarzenia medialne;

konferencje, seminaria, warsztaty.

Wnioskodawcami (beneficjentami i podmiotami stowarzyszonymi) mogą być osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne), które mają siedzibę w jednym z państw członkowskich UE i które nie są organami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki spójności.

Termin składania wniosków upływa 9 stycznia 2024 r. o godz. 17.00.

Więcej informacji

Treść zaproszenia do składania wniosków

Źródło: Strona internetowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.