Pomoc państwa: Komisja zatwierdza zmiany w polskim programie wspierania zamykania kopalń węgla


Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, zmiany w polskim programie wspierania zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla. Program został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję w listopadzie 2016 r. (SA.41161), następnie zmiany zostały zatwierdzone w lutym 2018 r. (SA.46891) i w lipcu 2019 r. (SA.52832), a wygasnąć ma z końcem 2023 r. Od 2019 r. cel programu ogranicza się do pokrycia jedynie wyjątkowych kosztów społecznych i środowiskowych wynikających z zamknięcia niekonkurencyjnych kopalń węgla, które zaprzestały działalności do końca 2018 r., takich jak koszty świadczeń socjalnych lub wcześniejszego przejścia na emeryturę lub koszty związane z bezpieczeństwem lub likwidacją i rekultywacją terenu.

Zatwierdzone dziś zmiany w tym programie obejmują: (i) jego przedłużenie do końca 2027 r.; (ii) zwiększenie budżetu o 1 mld EUR (5 mld PLN) w celu pokrycia kosztów nadzwyczajnych, co oznacza, że całkowity budżet wyniesie 3,7 mld EUR (17 mld PLN); oraz (iii) włączenie dwóch dodatkowych kopalń, które zaprzestały produkcji węgla w 2020 r. (Ruch Jastrzębie III) oraz w 2021 r. (Ruch Pokój II).

Komisja oceniła zmieniony program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, a w szczególności decyzji Rady 2010/787/UE w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla. Komisja stwierdziła, że zmieniony program jest nadal konieczny i odpowiedni do wspierania procesu zamykania kopalń, które zaprzestały działalności, poprzez (i) zapewnienie wsparcia finansowego pracownikom, którzy stracili lub stracą pracę w związku z zamknięciem kopalń, oraz (ii) pomoc w zabezpieczeniu szybów kopalni i likwidacji infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych przez górnictwo oraz rekultywację gruntów po zamknięciu kopalń. Ponadto Komisja stwierdziła, że kwoty pomocy nie przekraczają poniesionych wyjątkowych kosztów społecznych i środowiskowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła zmieniony polski program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.100533 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Źródło: strona internetowa Komisji Europejskiej