UE nadal zdecydowanie wspiera promowanie zrównoważonych produktów rolno-spożywczych w 2022 r.


Na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami w 2022 r. przeznaczono łącznie 185,9 mln euro. Podobnie jak w 2021 r. przyszłoroczny program prac w zakresie polityki promocyjnej jest ukierunkowany na produkty i praktyki rolnicze wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak promowanie unijnych produktów ekologicznych, owoców i warzyw, zrównoważonego rolnictwa i dobrostanu zwierząt.

Komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, powiedział: Promocja jakości i bezpieczeństwa europejskich produktów rolno-spożywczych w UE i na całym świecie jest ważnym wymiarem wsparcia Komisji dla rolników i producentów. Nasza polityka promocyjna odgrywa kluczową rolę w przechodzeniu na zrównoważone systemy żywnościowe. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych w połączeniu z promowaniem świeżych owoców i warzyw, które mają zasadnicze znaczenie dla zdrowego odżywiania i zrównoważonej diety. Popyt na te produkty musi rosnąć, jeżeli chcemy, aby więcej producentów przyłączyło się do zielonej transformacji.

Polityka promocyjna będzie współfinansować kampanie zgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, wspierające cele strategii „od pola do stołu”, europejskiego planu walki z rakiem, unijnego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz komunikatu dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. Kampanie powinny służyć informowaniu konsumentów w UE i na świecie o rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym oraz o roli sektora rolno-spożywczego w działaniach na rzecz klimatu i środowiska. Ponadto w UE finansowane będą kampanie promujące zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw, a tym samym zdrowe odżywianie i zrównoważoną dietę.

Co więcej, aby zwiększyć spójność z europejskim planem walki z rakiem, materiały promujące wizualne kampanie będą musiały odnosić się do wytycznych żywieniowych danego państwa UE.

Kolejnym celem tych kampanii będzie zwrócenie uwagi na wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości, jak również na różnorodność i tradycyjne aspekty unijnych produktów rolno-spożywczych. Będzie to więc również obejmowało promowanie na terenie UE unijnych systemów jakości, takich jak oznaczenia geograficzne.

Natomiast jeśli chodzi o kampanie prowadzone poza granicami UE, priorytetowo potraktowane zostaną rynki o dużym potencjale wzrostu, takie jak Japonia, Korea Południowa, Kanada i Meksyk. Oczekuje się, że wybrane kampanie zwiększą konkurencyjność i poziom konsumpcji unijnych produktów rolno-spożywczych, podniosą ich status oraz zwiększą ich udział w rynku w tych docelowych krajach.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii zaplanowanych na 2022 r. zostaną opublikowane na początku 2022 r. Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się liczne podmioty, takie jak organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy z sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne. Projekty będą oceniane pod kątem celów klimatycznych i środowiskowych WPR, Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu”, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonego charakteru produkcji i konsumpcji.

Kontekst

Celem polityki UE w zakresie promocji produktów rolno-spożywczych jest zwiększenie konkurencyjności tego sektora za sprawą bardziej aktywnego podejścia do rozwijających się światowych rynków rolno-spożywczych oraz przez rozpowszechnianie wiedzy na temat wysokich standardów stosowanych w unijnym rolnictwie, w tym w zakresie jakości i zrównoważonej produkcji. Jest ona obecnie poddawana przeglądowi, jak przewidziano w strategii „od pola do stołu”.

Więcej informacji

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2021 r.