NextGenerationEU: do czerwca 2022 r. Komisja Europejska wyemituje długoterminowe obligacje o wartości 50 mld euro w celu sfinansowania odbudowy


Po pomyślnym zainicjowaniu w czerwcu 2021 r. zaciągania pożyczek na sfinansowanie odbudowy w ramach instrumentu NextGenerationEU – oraz zgodnie ze strategią dotyczącą otwartej i przejrzystej komunikacji z uczestnikami rynków finansowych – Komisja Europejska ogłosiła dziś swoje plany emisji obligacji w celu pokrycia potrzeb w zakresie finansowania z NextGenerationEU w pierwszej połowie 2022 r.

Plan przewiduje emisję długoterminowych obligacji UE o wartości 50 mld euro w okresie od stycznia do czerwca 2022 r., która zostanie uzupełniona krótkoterminowymi eurobonami. Na tej podstawie Komisja będzie nadal w stanie pokrywać wszystkie płatności należne w tym okresie w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wszystkich innych programów w ramach instrumentu na rzecz odbudowy NextGenerationEU.

Obecny plan finansowania opiera się na najnowszych prognozach dotyczących przyszłych potrzeb w zakresie płatności w ramach NextGenerationEU. Biorąc pod uwagę, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który stanowi 90 % płatności w ramach NextGenerationEU, jest instrumentem opartym na wynikach, a płatności w 2022 r. będą ściśle powiązane z osiągnięciem celów pośrednich i końcowych w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności poszczególnych państw członkowskich, dokładne potrzeby w zakresie finansowania mogą się różnić. Informacje o wszelkich zmianach będą przekazywane uczestnikom rynku w sposób terminowy i przejrzysty.

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła również roczną decyzję w sprawie zaciągania pożyczek na 2022 r. Decyzja ta określa maksymalne kwoty pożyczek, jakie Komisja jest uprawniona zaciągnąć do końca tego roku.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn powiedział: W 2022 r. Komisja będzie nadal pozyskiwać fundusze na finansowanie odbudowy i budowanie lepszej i bardziej odpornej przyszłości dla wszystkich. Oczekujemy, że z kwotą 50 mld euro w pierwszej połowie roku zaznaczymy silną obecność na rynkach, pomagając państwom członkowskim uzyskać ożywienie gospodarcze, a także wspierając integrację rynków kapitałowych i międzynarodową rolę euro.

Emisje w 2022 r. dokonane będą w oparciu o doświadczenia z pomyślnego rozpoczęcia programu odbudowy NextGenerationEU w 2021 r. Od czerwca 2021 r. Komisja pozyskała 71 mld euro na rzecz NextGenerationEU za pośrednictwem długoterminowych obligacji UE – z czego 12 mld euro za pośrednictwem pierwszej w historii emisji zielonych obligacji NextGenerationEU. Ponadto w obrocie pozostają wyemitowane przez Komisję eurobony o wartości około 20 mld euro. Na tej podstawie Komisja wypłaciła państwom UE 54,15 mld euro płatności zaliczkowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz ponad 6 mld euro w ramach innych programów UE, które również są finansowane z NextGenerationEU. W 2021 r. w pełni uwzględniono wszystkie wnioski o płatność.

W 2022 r. Komisja zamierza emitować zarówno obligacje konwencjonalne, jak i zielone obligacje NextGenerationEU – w obu przypadkach i poprzez konsorcja i w drodze aukcji. Krótkoterminowe eurobony będą nadal emitowane wyłącznie w drodze aukcji. Po pomyślnym wdrożeniu programu aukcyjnego we wrześniu Komisja będzie dalej rozwijać stosowanie aukcji jako formy emisji. Dokładne proporcje emisji w drodze aukcji i emisji przez konsorcja będą zależały od warunków rynkowych i konkretnych potrzeb Komisji w zakresie finansowania.

Komisja będzie również nadal obecna na rynku w kontekście innych programów finansowania (europejski mechanizm stabilizacji finansowej, SURE i pomoc makrofinansowa), których szacowana kwota finansowania w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wyniesie łącznie około 5,5 mld euro.

W czerwcu 2022 r. Komisja ogłosi swoje plany emisji na drugą połowę roku.

Kontekst

NextGenerationEU to tymczasowy instrument odbudowy o wartości około 800 mld euro w cenach bieżących, który ma wesprzeć odbudowę Europy po pandemii koronawirusa i pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska, w imieniu UE, zaciągnie do końca 2026 r. pożyczki na rynkach kapitałowych na maksymalną kwotę około 800 mld euro.

Aby pozyskać niezbędne środki finansowe na jak najlepszych warunkach rynkowych, Komisja zaczęła wdrażać strategię zdywersyfikowanego finansowania.

Strategia ta polega na połączeniu dwóch metod emisji papierów długo- i krótkoterminowych – przez konsorcja bankowe oraz w drodze aukcji – aby umożliwić Komisji elastyczne pozyskiwanie funduszy na jak najkorzystniejszych warunkach w danej sytuacji rynkowej.

Więcej informacji

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2021 r.