Komisja przyjmuje zmianę w budżecie UE na 2024 r. w rekordowo krótkim czasie, aby umożliwić dalszą realizację priorytetów UE


Komisja Europejska zaproponowała dziś zmianę w budżecie UE na 2024 r., aby uwzględnić zmiany podjęte w wyniku porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

Ten zmieniony budżet umożliwi Unii dalszą realizację w tym roku wspólnych unijnych priorytetów, z korzyścią dla Europejczyków i nie tylko. W szczególności zwiększy nasze wsparcie dla Ukrainy, pobudzi inwestycje w dziedzinie technologii krytycznych i obronności oraz zapewni dodatkowe zasoby na wsparcie partnerów z Bałkanów Zachodnich. Dzięki tej zmianie budżet unijny będzie mógł lepiej sprostać takim zadaniom, jak udzielanie pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi i krajom zmagającym się z kryzysami humanitarnymi.

Zmiana rocznego budżetu UE na 2024 r. oznacza wzrost o ponad 5,8 mld euro i obejmuje następujące elementy:

  • zwiększenie środków Instrumentu na rzecz Ukrainy i uruchomienie rezerwy na rzecz Ukrainy w kwocie 4,8 mld euro
  • zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Obronnego w ramach Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy (STEP) o 376 mln euro
  • zwiększenie środków europejskiej rezerwy solidarnościowej i rezerwy na pomoc nadzwyczajną (dawniej rezerwa na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej) o 365 mln euro
  • zwiększenie środków Instrumentu Wsparcia Reform i Wzrostu Gospodarczego na Bałkanach Zachodnich o 501 mln euro do czasu przyjęcia przez współprawodawców wniosku Komisji
  • dostosowanie rezerwy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników do rzeczywistych potrzeb w ostatnich latach.

Co dalej?

Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego do zatwierdzenia.

Kontekst

Od czasu przyjęcia w 2020 r. długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Unia mierzy się z serią niespodziewanych i niespotykanych dotąd wyzwań: od brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę i jej konsekwencji, po zwiększony napływ migrantów w wyniku pandemii COVID-19, aż po wzrost inflacji i stóp procentowych.

Budżet unijny odegrał zasadniczą rolę w szybkim reagowaniu UE. Konieczność zmierzenia się z tymi licznymi wyzwaniami niemal wyczerpała zasoby unijnego budżetu, co nie pozwala odpowiedzieć nawet na najbardziej palące problemy.

Aby umożliwić dalszą realizację najważniejszych założeń budżetu UE, w czerwcu 2023 r. Komisja zaproponowała zwiększenie długoterminowego budżetu UE. 1 lutego 2024 r. przywódcy UE potwierdzili wszystkie priorytety określone we wniosku Komisji i uzgodnili pierwszy w historii przegląd długoterminowego budżetu UE, utworzenie Instrumentu na rzecz Ukrainy i uruchomienie platformy STEP. Pakiet ten został również uzgodniony z Parlamentem Europejskim, co doprowadziło do wejścia w życie 1 marca 2024 r. zmienionego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Projekt budżetu korygującego wdraża rewizję wieloletnich ram finansowych na 2024 r. zgodnie z uzgodnieniami Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2023 r.

Dodatkowe informacje

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 29 lutego 2024 r.